Summer spray

Summer spray wyjątkowo skutecznie zabezpiecza zwierzęta przed inwazją kleszczy i komarów. Szczególnie polecany podczas spacerów po lasach i łąkach.

MOCNO WSTRZĄSNĄĆ przed użyciem! Spryskać całą powierzchnię ciała zwierzęcia. Chronić nos, oczy i pysk. Preparat chroni zwierzęta przez 3 godziny od zastosowania.
Produkt wyłącznie dla zwierząt. Może być stosowany u psów i kotów.
Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Zanieczyszczone oczy i skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Połknięcie – nie prowokować wymiotów. Wypłukać usta wodą, następnie wypić dużą ilość wody. Wdychanie: opuścić miejsce narażenia, wyjść na świeże powietrze. W przypadku utrzymujących się dolegliwości skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach. Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz. Wysokie stężenie par może powodować podrażnienie dróg oddechowych, połknięcie – zaburzenia przewodu pokarmowego, kontakt z okiem – łzawienie i podrażnienie, długotrwały kontakt ze skórą – słabe podrażnienie i wysuszenie skóry. Stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Małe ilości produktu (u konsumenta) rozcieńczyć wodą, wylać do kanalizacji, spłukać dużą ilością wody, a opakowanie oddać do recyklingu. Duże ilości produktu odpadowego należy przekazać do firmy utylizacyjnej.
N,N-dietylo-m-toluamid (DEET) 100g/1kg, N-acetylo-N-butylo-.beta.-alaninan etylu
10g/1kg, Pyretryny i pyretroidy 1,5g/1kg, Parfum.

Produkty biobójcze, nr pozwolenia: 4640/11

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.